Декларация за достъпност

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп.ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изискваниякъм информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм.и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайт на адрес: https://www.rdt.bg/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпносъдържание:EN301 549 V3.2.1 (2021-03)I.
Статус на съответствие:
напълно съответства на посочения стандарт – всички изисквания на стандарта са изцяло изпълнени без изключения.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:16.05.2024 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:16.05.2024 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 20.05.2024 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

Обратна информация и данни за контакт:
Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложенияотносно достъпността на този уебсайт.

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: rdt_smolyan@abv.bg 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:
Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) задостъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма запредоставяне на обратна информация………………….

Процедура по прилагане
В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на финансите, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електроннотоуправление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Родопски драматичен театър Николай Хайтов, се подават …………… или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен пътна адрес на МФ: rdt_smolyan@abv.bg

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена отдатата на изпращането ѝ.

В случай, че Родопски драматичен театър Николай Хайтов:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на  достъпността, посочени в отговора на сигналагражданинът или организацията, подала сигнала, може да  подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и)  за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното  управление:
Жалбите могат да се подават по следните начини:
-    на електронен адрес: , с  посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет  страници“;
-    чрез деловодството на МЕУ  на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
-     чрез пощенска услуга на  хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София - 1000

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект.
Ако срещате затруднения докато работите с www.rdt.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато. РДТ се ангажира да осигурипо-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайтаи/или мобилното приложение: 20.05.2024 г.

Дата на последната актуализацияна уебсайта и/или мобилното приложение в следствие на съществено преработване натяхното съдържание: 28.05.2024 г.