Условия за поверителност

І. Общи условия

Сградата на Родопски драматичен театър е построена през 1984 година и е уникална като мащаб и архитектура на територията на страната. Според класация на САБ тя е в двадесетте най-добри сгради на столетието. Проекта на проф.арх. Стефан Попов (Професор на МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА) печели Награда на Американския институт по архитектура – „Специален приз“ на Третото световно биенале за архитектура в САЩ – 1985 год.

ІІ. Декларация за поверителност

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ Смолян е държавен културен институт със седалище в град Смолян, Република България и адрес – град Смолян, 4000,Община Смолян, Област Смолян, бул. “България“№ 8, с имейл адрес rdt_smolyan@abv.bg По-долу ще се вписва Театър или Aдминистратор.Декларацията се приема с цел осъществяване на дейността на Театъра в качеството му на администратор налични данни. Декларацията за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, ако сте в преддоговорни, договорни, офертни или преговорни отношения с нас, посещавате адреса ни на управление или сайтовете ни. По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни от името на ТЕАТЪРА, като изпратите имейл или писмо на следните имейл или адрес:
Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:
Артистичен секретар на Театъра.
Имейл адрес: rdt_smolyan@abv.bg
Пощенски адрес: град Смолян, 4000,Община Смолян, Област Смолян, бул.“България“ №8.
Личните данни са свързани с всяко физическо лице, което може недвусмислено дабъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес,телефонен номер, имейл адрес. За артистите-изпълнители – осъществяване на записналице, тяло и глас. Идентификацията може да се осъществи само чрезсъответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която епритежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане неговопритежание.Ниесъбирамевашите данни чрез пряк контакт – при водене на преговори, сключване надоговори, възлагане на работа или услуга, чрез имейл, по пощата, катопотребители на сайтовете rdt. и фейсбук-страницата на Театъра, както и чрез онлайнплатформата за резервации и покупки на билети на Родопски драматичен театър “Николай Хайтов“, чрез абониране за бюлетин натеатъра и при изпращане на запитване през сайта на Родопски драматичен театър “Николай Хайтов“ – www.rdt.bg.Нашата дейност пообработка на личните данни е следствие на Вашето съгласие, предоставянето им отВас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнението надоговор или с цел да се предприемат стъпки за сключване на договор, както и заотговор на Ваша заявка за получаване на услуга или информация.Ние събираме иобработваме вашите лични данни за следните цели:1.                 За да обработим Вашатарезервация или онлайн покупка на билет за театрално представление или другосъбити, събирамеследните данни: имена на заявителя,телефони имейл.2.                 За да Ви изпращаменовинарски и промоционални бюлетини, събираме следните данни: имейл.3.                 За да отговорим на Вашезапитване чрез формата за контакт в сайта на театъра, събирамеследните данни: Име и имейл.4.                 За сключване на договор събирамеследните данни: име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личен документ,телефонен номер, имейл, адрес за контакт.5.                 За сключване на трудовдоговор събирамеследните данни: име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личен документ,телефонен номер, имейл, адрес за контакт, професионална квалификация, трудовстаж, медицинско състояние, документ за съдебно минало и други, изискуеми отдействащото в страната законодателство.6.                 За осъществяване накастинг при подбор на артисти-изпълнители изискваме име, телефон, имейл ифотографии на участващия в кастинга.7.                 За провеждане на тръжнапроцедура събирамеследните данни: име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.8.                 Внякои случаи, от съображения за безопасност, за осигуряване на достъп дотеатралните зали, за предоставяне на отстъпки от цените на билетите или визпълнение на трудовото и друго законодателство, ни се налага да обработваме испециални категории лични данни (чувствителни лични данни), напр. данни,свързани със здравето – когато имате нужда от специална помощ, когато сте нашслужител и сте в болнични или сте под специална закрила по Кодекса на труда. Зада обработим Вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно Вашето изричносъгласие. В противен случай е възможно да не сме в състояние да Ви предоставимжеланата услуга или закрила. Ние може да използваме Вашите чувствителни личниданни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правнипретенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазвамезадължителните законови изисквания.9.                 Зада организираме защитата на имуществото на Театъра и лицата, ангажирани снашата дейност, сме въвели пропусквателен режим за посещение наадминистративната ни сграда. По повод това извършваме проверка на имената и самоличността Ви при посещение всградата.Нашата дейност пообработка на личните Ви данни е следствие на Вашето съгласие, предоставянето имот Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнението надоговор или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните засключване на договор. С оглед на спецификата на дейността на Театъра ниесъбираме и обработваме лични данни с цел архивиране на нашата продукция чреззаписването й на електронни носители, обявяване до неопределен кръг лица итеритория на имената на артистите-изпълнители, на лицата, носещи авторскитеправа за всеки продукт, както и на лицата, участвали при подготовката ипредставянето на продукта. За целите на обявяването на нашата програмаразгласяваме имената на всички лица, свързани с подготовката и представянето напродукта. За целите на съставянето на рекламни материали за театъра и неговатапродукция ние ползваме снимки на артистите-изпълнители, както и разгласяваметехните имена и имената на лицата, участващи в създаването и/ или представянетона постановката. Личните данни се обработват, само ако лицата свободно,конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие заобработването. Обработването на данни се извършва за конкретните и точноопределени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно идобросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим стези цели.Театърът има нужда отличните данни, изброени в тази декларация, за да Ви предостави нашите услугиили да бъдем страна по договор с Вас. Ако не ни предоставите необходимите личниданни, ние няма да можем да Ви предоставим заявената услуга или да бъдем странапо договор с вас. Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите такова заизползване на Вашите чувствителни данни, упоменати по-горе, е възможно да неможем да Ви предоставим всички или част от услугите, които сте заявили, както ида се съобразим с изискванията на трудовото, социалното законодателство илидруги нормативни изисквания.Ние обработваме Вашителични данни за период в зависимост от целите, изложени в тази Декларация заличните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони. Несъхраняваме личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо, обработваме гиза период на минимална продължителност съгласно целите на обработката ипредвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа наограничение на съхранението:•             Приподписан договор – до изтичане на пет години от неговото прекратяване;•             Аколичните Ви данни са обработени с цел създаване на счетоводен документ, тосъгласно действащия на територията на Република България Закон засчетоводството, сме длъжни да съхраним счетоводната информация на хартиен и/илина технически носител в предприятието за срок от 50 години за ведомости зазаплати, 10 години за счетоводни регистри и финансови отчети, включителнодокументи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, всичкиостанали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари наотчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.•             Вслучай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни щебъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периодана евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на искови илиадминистративни производства, ще бъдат изтрити след изтичане на нормативнорегулирания давностен срок.•             Вслучай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личнитеданни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието. Вие имате право даоттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засягазаконосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие прединеговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото идаването му.Обработването на даннина дете е законосъобразно, при следните условия:а) ако детето не енавършило 14 години – изисква се съгласието на неговия законен представител иб) ако детето енавършило 14 години и не е пълнолетно – детето само изразява воля, но съссъгласието на носещия родителска отговорност за него.Театърът не носиотговорност при интернет регистрация от лице, чиято възраст не може да сеудостовери по друг начин, освен чрез декларирането й от самото лице-потребител.Ако искаме да използвамеличните Ви данни за нови цели, които не са посочени в тази Декларация заповерителност, ще Ви предоставим нова декларация, в която са посочени всичкиусловия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако енужно, ще поискаме Вашето съгласие преди да започнем дейност по новотообработване на данни.Съгласно приложимотозаконодателство за защита на личните данни, Вие имате възможност да реализиратевсички права, регулирани в Регламента и в националното ни законодателство,включително:Правона коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас. Катосе имат предвид целите на обработването, субектът на данните има правонепълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне надекларация.Правона изтриване (право „да бъдеш забравен“), като поискате отадминистратора изтриване на свързаните с Вас лични данни.Когато Театърът енаправил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно Регламента даги изтрие, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението,предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведомиадминистраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискализтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тезилични данни.Личните Ви данни няма дабъдат изтрити, доколкото обработването е необходимо:a) за упражняване направото на свобода на изразяването и правото на информация;б) за спазване на правнозадължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза илиправото на държавата членка, което се прилага спрямо Театъра или заизпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официалниправомощия, които са предоставени на Театъра;в) по причини отобществен интерес, регулирани в Регламента или във вътрешното законодателство;г) за целите наархивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистическицели;д) за установяването,упражняването или защитата на правни претенции.Иматеправо да изискате от Театъра ограничаване на обработването на данните Ви, когато:•             оспорватетяхната точност;•             обработванетое неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничитеизползването им;•             когатосе нуждаете от данните си за установяването, упражняването или защитата направни претенции;•             когатосте възразили по използването на данните Ви.Иматеправо на преносимост на данните, като получите личнитеданни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, и имате правото дапрехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване отадминистратора, на когото личните данни са предоставени и ако това прехвърлянее технически изпълнимо.Иматеправо на възражение по всяко време относнообработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което можете да адресирате донас.Иматеправо да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.За реализация на горнитеправа Вие имате следните възможности:•             Иматеправото да получите от нас потвърждение за това дали Вашите лични данни сеобработват, и ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.
Имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка.Можем да поискаме допълнителна информация от Вас за идентифициране или задопълнителни копия, които сте поискали.•             Иматеправо да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с Вас. Взависимост от целите на обработването е възможно да имате право да допълнитенепълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителнадекларация.•             Иматеправото да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни. В такъв случай веченяма да можем да Ви предоставяме нашите услуги, изискващи обработка на личниданни или да бъдем страна по договор с Вас. Не можем да изтрием личните Виданни от договорите и документите, в които същите съществуват и има законовоопределен срок за съхранението им.•             Иматеправо да поискате от нас ограничаване в обработването на Вашите лични данни.•             Вдопълнение, ако Вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес,Вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на личниданни, касаещи Вас за съответната цел.Когато обработването наВашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите товасъгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси,като кликнете върху линка, предоставен към промоционалните бюлетини на театъра,като промените предпочитанията си във Вашия профил в нашия сайт или писмено –по пощата до адреса ни на управление или на имейла ни, посочени по-горе.Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които смеполучили чрез Вашето съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оеглитесъгласието си за обработване на Вашите лични данни, е възможно да не сме всъстояние да ви предоставим заявените от вас услуги, да останем страна подоговор с вас или да спазим трудовото или осигурително законодателство. Всичкиправа може да реализирате във всеки един момент, а Театърът ще Ви предоставиинформация относно действията, предприети във връзка с искане по реализиране направата Ви, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец отполучаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с ощедва месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако това сеслучи, Театърът ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месецот получаване на искането, като посочи и причините за забавянето. Когатосубектът на данни подава искане с електронни средства, по възможностинформацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на даннине е поискал друго.Ако считате, че Вашитеправа във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете сорганите по защита на данните и да подадете жалба.Театърът изпълнявазадълженията си сгласно приложимото законодателство за защита на личните данникато съхранява актуализирани лични данни; унищожава ги по безопасен начин; несъбира или задържа прекомерно големи количества данни; защитава личните данниот загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, чеса предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни. Вземамесъответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата наличните Ви данни.Театърът има право с целзащита на своите права и интереси да споделя личните Ви данни с трети страни –например правни кантори, съдилища и други органи. Извън случаите наобщодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на даннисъобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи, натоваренис публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР,Министрества и други); банки за нуждите на извършвани плащания навъзнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите наосъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни – в личнокачество или като представители на други лица. Театърът е задължен принеобходимост да споделя Вашите лични данни с правителствени органи, власти идруги правоприлагащи органи, правителствени служби, полицията и регулаторнитевласти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимотозаконодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашитеклинти, персонал и имущетво.Театърът наема конкретнитрети лица, които предоставят помощ при извършване на дейността ни. Такиватрети лица предоставят услуги за обработване на плащания, ИТ поддръжка, правниуслуги и други, необходими за реализацията на дейността ни.Информираме Ви, чеРегламентът въвежда ограничения на Вашите права и нашите задължения приприемането на законодателна мярка, когато подобно ограничение е съобразено съссъщността на основните права и свободи и представлява необходима ипропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира:националната сигурност; отбраната; обществената сигурност; предотвратяването,разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълненитона наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването назаплахи за обществената сигурност; други важни цели от широк обществен интересза Съюза или за държава членка, и по-специално важен икономически или финансовинтерес на Съюза или на държава членка, включително паричните, бюджетните иданъчните въпрос, общественото здраве и социалната сигурност; защитата нанезависимостта на съдебната власт и съдебните производства; предотвратяването,разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения наетичните кодекси при регламентираните професии; функция по наблюдението,проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняванетоофициални правомощия в случаите, посочени в Регламента; защитата на субектана данните или на правата и свободите на други лица; изпълнението погажданскоправни искве.В случайче променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уебсайтrdt.bg.Уебсайтът на Театъра предоставя линкове към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила за сигурност и поверителност. Театърът няма контрол върху и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се на или достъпни чрез тези уебсайтове. Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни като надзорен орган на територията на Република България. Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган по предходния абзац, всеки субект на данни има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му са били нарушени в резултат на обработване наличните му данни, което не е в съответствие с Регламента. В този случай производството е пред компетентния съд в град Смолян. Всяко физическо или юридическо лице има право на съдебна защита срещу отнасящо се до него решение на надзорния орган, което е със задължителен характер или при не получаване на отговор по жалба до три месеца от подаването й. Театърът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. С Вътрешни правила на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, приети със Заповед №135от 26.11.2019 година на Директора, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ІІІ. Регистрация и поверителност

1.Необходимост и стъпки за регистрация
1.1.Регистрацията в нашия сайт ви дава възможност :– Да закупите билети за всички интересни събития, които предлагаме on-line.– Регистрацията в нашия сайт ви осигурява бърз и лесен достъп до нашия уеб магазин следващия път, когато посетите страницата ни и ви спестява необходимостта да въвеждате своите данни при всяка нова поръчка.
1.2. Необходимо е да отидете на Регистрация и да попълните всички посочени с червена звездичка полета. (Обърнете внимание, че ще използвате вашият и-мейл, за да влизате като потребител в нашия сайт. )
1.3. Веднага след като сте попълнили задължителните полета, ще получите автоматичен и-мейл, съдържащ паролата Ви за достъп.
1.4. Ако по време на регистрацията срещнете каквито и да е затруднения, уверете се , че сте попълнили правилно всички полета и сте изпълнили всички условия за регистрация. Ако и след това все още имате такива затруднения, моля използвайте следната форма за контакти (имайте предвид, че тази форма не може да бъде използвана за поръчка на билети).
1.5. Ние ще изясним причините и ще ви съобщим за тях във възможно най-кратък срок.
1.6. В случай, че забравите Вашата парола е необходимо да отидете на Регистрация/Забравена парола. На указания от вас и-мейл ще получите от нас подробни инструкции как да смените паролата си.

ІV. Начини на плащане

1. По банков път При завършване на покупката, ще получите от нас и-мейл с подробна информация за банковите реквизити на нашата сметка. Преведете дължимата сума на нашата банкова сметка в срок от 5 работни дни като укажете в Основание за плащане номера на поръчката.
2. В брой на касата на театъра или на наш представител
3. Плащане с банкова карта с брандове на БОРИКА, VISA, MdsterCard с 3D код за сигурност Вашата карта ще бъде дебитирана със съответната сума. Задължаването на картата се осъществява в лева.

V. Поръчка и покупка на билети

1. Резервиране на билет
По време на покупка в нашия сайт, когато изберете билети и ги сложите в потребителската си кошница тези билети са резервирани от вас за срок от 30 минути. Това ви дава възможност да се регистрирате и да завършите покупката . През това време местата, които сте си избрали, са резервирани за вас и никой друг няма достъп до тях .Ако сте избрали плащане по банков път, избраните билети са резервирани за Вас до крайния срок за заплащане на билетите, а именно – 5 работни дни, считано от датата на поръчката. Ако цената на билетите не бъде заплатена от Вас в този срок, задължението ни да пазим за Вас избраните места отпада. Във всички останали случаи резервация на билети без заплащането им е невъзможна. Това означава, че в деня на събитието вие можете да закупите само от останалите в наличност билети. Те се предлагат както на нашия сайт, така и на касата в РДТ.
2. Запазване на място по скица на залата
За да направите покупка по скица на зала натиснете иконката Интерактивна схема на залата в горния десен ъгъл. Изберете своите билети като кликнете на цветните квадратчета. След това ще ви се отвори прозорец в който трябва да потвърдите цената на билета. В полето по-долу ще видите вашия избор. За да отворите плана на залата ви е необходима програмата Adobe Reader.
3. В случай, че на скицата в залата не са отбелязани места
В случай, че за някой спектакъл, поставите билети за седящо място във вашата потребителска кошница, а видите надпис Свободно допускане/правостоящо място , то най-вероятно за това събитие седящите места, които се предлагат не са с определен ред и място. Това означава, че имате гарантирано място, но то не е точно определено, а е по ваш избор.
4. В случай, че бутона Купи билет не е активен
Ако срещу датата на спектакъла няма бутон Купи билети, продажбата още не е започнала или вече е прекратена. Цената на билетите, закупени през сайта е само редовна, съгласно ценовия план на спектакъла.
5. Максимален брой закупени online билети
Максималният брой места, който може да се заплати online, е 10. Закупените онлайн билети не се презаверяват.
6. Закупуване на билет в деня на спектакъла
В деня на спектакъла билети, закупени по електронен път- Електронен Билет през интернет страницата ни и заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по банков път, могат да бъдат получени на място от касата на РДТ най-късно до 15 минути преди обявеното началото на спектакъла. Електронен БИЛЕТ e електронна системна бланка, която се визуализира на екрана и се изпраща на посочен от клиента адрес за електронна поща. Тя е носител с Уникален номер. Кодът е ключ за достъп до интерактивните скици за продажба на места. Електронният Билет е временно удостоверение за извършеното плащане на места за спектакъла, а оригиналният билет, валиден за вход на спектакъла, се получава на място, непосредствено преди самото събитие, на касата на РДТ.
Уточнение:
Срещу разпечатка на един Електронен билет могат да бъдат получени еднократно окончателните билети за вход за съответното събитие, които са заплатени с конкретния Електронен билет. Всички вече регистрирани в системата Електронни билети губят валидността си когато срещу тях са издадени окончателните билети за вход за конкретното събитие, затовапрепоръчваме:1. окончателните билети за вход да се съхраняват съвестно, защото не е възможно преиздаването им;2. Клиентът е длъжен да пази Електронния си билет от копиране и неправомерно използване от трети лица, за да не загуби правото си над окончателните билети за вход на събитието. Валидност на ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ – за период на валидност на всеки билет се счита периодът от успешното му заплащане до началния час на събитието, за което е валиден всеки електронен билет, но не по-късно от петнадесет минути след фиксирания начален час на проявата.

VІ. Връщане на закупени физически и електронни билети

1. Отказ от закупените физически билети преди провеждане на спектакъла ивъзстановяване на платената сума е възможен единствено на касата на РДТ
2. Билети, закупени на каса на РДТ, се връщат на мястото, откъдето са закупени;
3. В случай на отпаднало събитие, електронни билети, закупени чрез интернет страницата www.rdt.bg, могат да бъдат върнати на място в касата на РДТ, като клиентът трябва да предостави на РДТ удостоверение за номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.
4. РДТ уведомява клиентите си, че съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

Промяна на общите условия
Общите условия за ползване на сайта може да бъдат променяни, но тук публикуваните са винаги актуални.